Pri objednávke nad €150 poštovné zadarmo.

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru. Prevádzkovateľom e-shopu www.babyj.sk je Baby J s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

Predávajúci:
Baby J, s.r.o., so sídlom M. Waltariho 7097/3, 92101 Piešťany, IČO: 45 435 090, DIČ: 2022987934, IČ DPH: 2022987934 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25243/T

Kupujúci je fyzická osoba (fyzická a právnická osoba) za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Kupujúci-Spotrebiteľ na začiatku obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky.

Kupujúci je Spotrebiteľom ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu.

Základné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka potrebné pre priebeh a splnenie objednávky a jej doručenie kupujúcemu: krstné meno, priezvisko, adresa dodania prípadne fakturačná adresa ak sú odlišné, telefónne číslo a emailový kontakt. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu predaja tovaru na základe plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP tiež udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa podmienok Ochrany osobných údajov.

Zákon o ochrane osobných údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“)

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Ceny
Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. Okrem toho sú uvádzané náklady na dopravu, ktorých výška závisí od toho, ktoré možnosti doručenia a platby sú vybrané. Tieto náklady sa účtujú osobitne. Pred odoslaním objednávky sa opakovane zobrazí cena tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a príslušné náklady na prepravu, ak sú účtované.

Cena za prepravu
Cena je individuálna a účtuje sa ako samostatná položka vo faktúre. Jej výška je závislá od miesta doručenia, objemu a spôsobu zasielania.

Objednávka
Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy. Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu https://www.babyj.sk Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Spôsob platby a dodania tovaru

Osobný odber
Tovar je od zaslania potvrdzovacieho e-mailu rezervovaný po dobu 5 pracovných dní. Po obdržaní objednávky predávajúci spätne kontaktuje kupujúceho a dohodnú sa na termíne odovzdania tovaru. Kupujúci platí pri osobnom odbere za tovar v hotovosti alebo platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste. Tento spôsob dodania tovaru nie je spoplatnený.

Card Pay
Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Po kliknutí na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Neakceptujeme tradičné bankové prevody.

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho a Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok“.

Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad dodávaný s tovarom.

Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne na adresu prevádzky spoločnosti: Blumentálska 23, 811 07 Bratislava, alebo e-mailom na adresu info@babyj.sk, označiť správu predmetom: Storno objednávky, v prípade, že cena objednávky ešte nebola uhradená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky.

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade kupujúci oboznámi predávajúceho o jeho úmysle odstúpiť od zmluvy, a to buď písomne na adrese sídla prevádzky predávajúceho Blumentálska 23, 811 07 Bratislava , alebo e-mailom na adrese info@babyj.sk. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci tiež uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a v prípade požiadavky na vrátenie ceny na bankový účet aj čísla bankového účtu zákazníka. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) zákazník doručí na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť na adresu prevádzky eshopu Blumentálska 23, 811 07 Bratislava (ale nie formou dobierky, zásielky na dobierku predávajúci nepreberá).

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu, ani odstrihnúť/odtrhnúť z tovaru visačku.

Vrátený tovar
Vaše právo odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje výlučne na tovar/produkty, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ste ich prijali: to znamená aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú sumu zaplatenej kúpnej ceny zakúpený tovar je potrebné vrátiť kompletný (vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia, dokumentácie a dokladu o kúpe), v stave a v hodnote, v akom kupujúci tovar prevzal. V prípade oblečenia, tovar musí obsahovať originálnu visačku, t.j. informačný štítok s popisom daného tovaru. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť doklad o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Refundácia sa neuskutoční, ak sa produkt po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a tiež v prípade výrobkov, ktoré nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné s výrobkami, ktoré máte vo vlastníctve, narábať opatrne.

Dôležité! Vrátený tovar nesmie mať známky používania a musí obsahovať originálne štítky a visačky. Záruku vrátenia peňazí si môžete uplatniť vtedy, ak donesiete bloček a visačky, pričom štítky sú na pôvodnom mieste a žiadna časť výrobku nechýba.

Ak je vrátený tovar použitý alebo nekompletný (napr. bez obalu), môžeme v súlade so zákonom a našimi obchodnými podmienkami znížiť cenu vrátenia peňazí o náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Je logické, že by ste určite nechceli kupovať tovar od niekoho, kto ho používal pred vami.

Po kontrole tovaru vás budeme informovať o tom, či máte nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Poplatky za doručenie a poštovné budú refundované v tom prípade, že sa právo odstúpenia od zmluvy uplatní v zákonnej lehote a že sa vráti všetok príslušný tovar. Refundácia sa uhradí čo najskôr a v každom prípade do 14 dní od dátumu, kedy ste nám oznámili váš úmysel o zrušení. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžeme refundáciu zadržať, až kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Platby prevádzkovateľ vráti na zaslaný bankový účet zákazníka uvedený v odstúpení od kúpnej zmluvy, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu/spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. Náklady a riziká spojené s vrátením výrobkov uvedené vyššie preberáte na seba.

Reklamácia tovaru
Ak chce kupujúci tovar zakúpený v internetovom obchode www.babyj.sk reklamovať, kontaktuje predávajúceho vopred e-mailom na info@babyj.sk. Reklamovaný tovar je potrebné (najlepšie po dohode s www.babyj.sk) v nepoškodenom stave poslať spolu s krátkym sprievodným listom o požadovanej výmene alebo závade a kópiou faktúry, na adresu:

Baby J s.r.o.
Dunajská 18
811 08 Bratislava

Po prijatí reklamovaného tovaru bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho (telefonicky alebo e-mailom) a dohodne čo najrýchlejšie riešenie vzniknutej situácie. V prípade uznania reklamácie ako oprávnenej, predávajúci: tovar vymení kus za kus a zašle späť kupujúcemu na svoje náklady alebo vráti peniaze kupujúcemu. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Reklamácia bude vybavená v čom najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie predávajúci informuje bezprostredne po ukončení reklamačného konania kupujúceho e-mailom.

Záverečné ustanovenia
Záverečné ustanovenia Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky a o ich zmene bude informovať e-mailom alebo oznámením na webovej stránke. Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením na stránke www.babyj.sk.